DROGI KLIENCIE. KUPUJĄC TOWAR ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO RYPARD.PL, W SALONACH FIRMOWYCH, SALONACH DEALERSKICH, BĄDŹ ZA POŚREDNICTWEM ALLEGRO, AKCEPTUJESZ FUNKCJONUJĄCY OBECNIE SYSTEM GWARANCJI I REKLAMACJI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED ZAKUPEM PRODUKTU.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW !

Towary udostępniane do sprzedaży przez markę RYPARD są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Sprzedawca dostarcza Klientowi wyłącznie produkty nie posiadające wad. Na wszystkie nasze produkty odzieży motocyklowej udzielamy 24 miesięcznej gwarancji obejmującej jakość materiału, szwy, rzepy, zamki, zatrzaski, karabińczyki . Elementy odblaskowe, a także wszystkie inne elementy klejone zastosowane w odzieży RYPARD nie podlegają gwarancji producenta, jeżeli uszkodzenia nie wpływają na użytkowość produktu. Są to elementy ozdobne, które z czasem użytkowania produktu mogą ulegać wyblaknięciu, pęknięciom czy odklejaniu się z powodów bezpośredniego narażenia na warunki pogodowe tj. deszcz, temperatura powietrza, promienie słoneczne. Firma RYPARD nie udziela również gwarancji na uszkodzenia lica produktów skórzanych spowodowane niewłaściwą konserwacją produktu, niewłaściwym użytkowaniem lub działaniem warunków atmosferycznych (słońce, deszcz, temperatura). Skóra stosowana w naszych wyrobach jest produktem naturalnym i ma prawo pękać, wysychać, pić wodę oraz tracić kolor pod wpływem wymienionych wyżej czynników oddziałujących jak i samego zużycia. 

Firma RYPARD udziela również 24 miesięcznego prawa do rękojmi. 

Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze niezgodności towaru z umową.

Podstawą do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez klienta dowodu zakupu towaru z widoczną datą zakupu.

Warunkiem skorzystania z prawa do rękojmi jest zawiadomienie przez klienta o wadzie w terminie 24 miesięcy od wydania klientowi towaru, oraz nie dłużej niż 2 miesiące od chwili dostrzeżenia wady.

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru, wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego i dołączenie paragonu, faktury bądź ich kopii z widoczną datą oraz miejscem zakupu. Wysyłany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Koszt przesłania towaru do naszej siedziby ponosi klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu ponosi firma RYPARD.

Każdy z reklamowanych produktów, w przypadku których istnieje wątpliwość co do zasadności jest weryfikowany przez niezależnych ekspertów z firm zewnętrznych. W sytuacji odrzucenia reklamacji z powodu stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu z których klient zdawał sobie sprawę, lub umyślnego uszkodzenia produktu celem uzyskania korzyści materialnych związanych z przysługującym prawem do rękojmi, przesyłka będzie odsyłana do reklamującego na jego koszt, a sam reklamujący będzie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. 

Reklamowany towar należy dostarczyć lub dosłać na adres: RYPARD, ul. Koniawska 48 , 66-400 Gorzów Wlkp. Towar można również zareklamować w salonach stacjonarnych w Gorzowie Wlkp. oraz Bydgoszczy. W przypadku, gdy zakup dokonywany był w jednym z salonów dealerskich, reklamację należy składać bezpośrednio w punkcie zakupu. 

Podstawy do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji względem reklamowanego produktu:

- uszkodzenia powstałe tylko i wyłącznie z wad produktu, uszkodzenia mechaniczne nie są rozpatrywane. Uszkodzeniami mechanicznymi są również pęknięcia szwów czy materiału z powodu nieodpowiedniego doboru rozmiaru - (zbyt dopasowana odzież)

- produkt skórzany musi nosić ślady impregnacji naturalnymi środkami przeznaczonymi do impregnacji skór licowych

- produkt nie może być używany po zauważeniu usterki, gdyż skutkuje to powiększeniem uszkodzeń, co ostatecznie doprowadzi do odrzucenia reklamacji z powodu uszkodzeń mechanicznych

- pranie odzieży tekstylnej w proszkach i płynach nie przeznaczonych do odzieży z membraną skutkuje utratą gwarancji na produkt.

W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji Klient ma prawo do wyboru dwóch sposobów reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:

-możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy,

-skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta,

Każdy reklamowany towar, przed dostarczeniem go do sklepu RYPARD powinien być wyczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów powstałych podczas jego użytkowania. Towar dostarczony w nieodpowiednim stanie będzie odsyłany do klienta na jego koszt.

Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych z reklamowanymi produktami w żadnym przypadku. Przesyłka nadana za pobraniem nie zostanie odebrana i wróci do nadawcy.

Termin obsługi reklamacji w większości przypadków wynosi do 28 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez firmę RYPARD. W zależności od sytuacji podejmowana jest decyzja odnośnie sposobu rozpatrzenia: naprawa produktu, wydanie nowego produktu, zwrot należności.

Termin rozpatrzenia reklamacji w sytuacjach nadzwyczajnych ma prawo wydłużyć się z przyczyn niezależnych od gwaranta, maksymalnie do 6 miesięcy od dnia złożenia reklamacji. W takiej sytuacji firma RYPARD zobowiązana jest poinformować Klienta o wydłużeniu procesu reklamacyjnego, podać przyczynę oraz nowy orientacyjny termin, jeżeli jest on możliwy do wskazania.

W przypadku wady ukrytej produktu, której nie można w żaden sposób naprawić, klient ma 3 możliwości do wyboru odnośnie rozwiązania jego reklamacji:

- zwrot wartości produktu w bonach L&J RYPARD

- wymiana na ten sam produkt wolny od wszelkich wad

- wymiana na inny produkt/produkty z naszego asortymentu (jeżeli ich wartość wyniesie mniej, różnicę wypłacamy w bonach L&J RYPARD. Jeżeli wartość produktów wyniesie więcej, klient dopłaca różnicę)

W przypadku chęci uzyskania formularza reklamacyjnego w pliku .pdf celem zareklamowania produktu drogą wysyłkową prosimy o wiadomość email na adres: sklep@rypard.pl

W razie jakichkolwiek problemów/pytań prosimy o kontakt pod adresem email: sklep@rypard.pl

Regulamin sklepu internetowego rypard.pl
Pobierz regulamin w pliku PDF (kliknij)

L & J Pikuła Jarosław Sp.J. z/s w Gorzowie Wlkp.

 

 

Spis treści

 1. Definicje pojęć 2
 2. Postanowienia ogólne 3
 3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym 4
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży 6
 5. Sposoby i terminy płatności za produkt 7
 6. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu 8
 7. Miejsce i sposób składania reklamacji produktu 9
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 10
 9. Prawo odstąpienia od umowy 10
 10. Zasady funkcjonowania NEWSLETTERA 11
 11. Postanowienia końcowe 12
 12. Wejście w życie Regulaminu 13
 13. Załącznik - Wzór formularza odstąpienia od umowy 14

 

 

 

Sklep Internetowy www.rypard.pl przestrzega oraz dba o prawa konsumenta wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.  – dalej „u.p.k.”) i przepisów prawa cywilnego oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia przestrzegania prawa ochrony danych osobowych zgodnie z zasadami  wynikającycmi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 – dalej „u.o.d.o.”).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

 

 

 

 

 1. 1.      DEFINICJE POJĘĆ

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Dostawa – usługa dostarczenia/doręczenia Klientowi zamówionego Towaru.
 2. Formularz kontaktowy – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający przesyłanie Sprzedającemu wiadomości elektronicznych.
 3. Formularz rejestracji  – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
 6. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Newsletter – Usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
 9. Realizacja zamówienia – oznacza skompletowanie zamówienia i przygotowanie go do wysyłki;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 11. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Spółkę „L & J Pikuła Jarosław Sp.J.” , z siedzibą w Gorzowie Wlkp., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000358848, posiadającą nr NIP 599-312-61-85 i REGON 080450778, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej jaropik@op.pl oraz numerem telefonu tel. 693-024-204 oraz tel. 794 477 775;
 12. Sklep - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.rypard.pl;
 13. Stałym kliencie - należy przez to rozumieć Kupującego, który wypełnia należycie swoje zobowiązania wobec Sprzedawcy, w szczególności zaś nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą na jego rzecz z jakiegokolwiek tytułu, a nadto zarejestrował się jako klient Sprzedawcy w jego Sklepie;
 14. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma (produkt) lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa– umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 16. Usłudze - należy przez to rozumieć usługi dostawy lub usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę lub podmiot do tego wyznaczony, np. Kuriera;
 17. Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 18. Usługobiorca –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 19. Zamówienie  - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Towaru ze Sprzedawcą.

 

 1. 2.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 2

Sklep dostępny pod adresem internetowym www.rypard.pl prowadzony jest przez „L & J Pikuła Jarosław Sp.J.” , z siedzibą w Gorzowie Wlkp., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000358848, posiadającą nr NIP 599-312-61-85 i REGON 080450778.

§ 3

Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu.

 

§ 4

 1. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na towary niezbędny jest:

A       dostęp do sieci Internet i przeglądarka internetowa;

B       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.- sugeruję zamiast promocji sprzedaż licytacyjną – odpada wówczas prawo konsumenta do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu i prezentowanie odmiennej treści Sklepu Klientowi.

 

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
 3. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
 4. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

 

§ 6

Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów Klientom i  udostępniania Usług Usługobiorcom.

 

 

 1. 3.      USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

§ 7

Sklep udostępnia  następujące usługi elektroniczne:

 1. Konto,
 2. Formularz kontaktowy,
 3.  Formularz zamówienia,
 4.  Newsletter.

 

§ 8

 1.  Klient może korzystać z Konta po spełnieniu następujących warunków wypełnieniu formularza rejestracji i utworzeniu konta.
 2. Klient po  utworzeniu Konta otrzymuje informację potwierdzającą jego utworzenie, z potwierdzeniem loginu i hasła.
 3. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, adres dostawy,  hasło oraz opcjonalnie pseudonim ułatwiający identyfikację Konta.
 4. Usługa elektroniczna Konto jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jaropik@op.pl.
 5. Utworzenie Konta jest warunkiem koniecznym dokonania zakupu w Sklepie.

 

§ 9

 1. Dostępny w Sklepie Formularz kontaktowy umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących zamówienia lub na temat dostępnych w nim Towarów, a także przesyłanie innych wiadomości skierowanych do Sprzedawcy.
 2. Skorzystanie z Usługi elektronicznej Formularza kontaktowego wymaga wypełnienia dostępnego na stronie Sklepu interaktywnego Formularza oraz podania danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca udziela odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza kontaktowego wiadomość na wskazany w niej adres poczty elektronicznej.

 

§10

 1.  Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie.
 2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta po wypełnieniu Formularza zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu w Formularzu zamówienia  zgodnie z informacjami w nim zawartymi - pola „Potwierdzam zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (zgodnie z komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu).
 3. Dla złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie rejestracji w Sklepie i założenie Konta.
 4. Dla złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie warunków Regulaminu – poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 5. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W razie konieczności w formularzu istnieje możliwość wskazania dodatkowych informacji w polu opisanym „Jeśli chcesz dodać komentarz do swojego zamówienia, wpisz go poniżej."
 6. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Korzystanie z tej usługi ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

§ 11

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Wyślij”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jaropik@op.pl lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego, wskazując jako adresata „Administratora”.

 

 

§ 12.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu, które nie dotyczą reklamacji Towaru, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : jaropik@op.pl  bądź dostępnego na stronie Sklepu Formularza kontaktowego ( wskazując jako adresata „Administratora”) lub pisemnie na adres: L & J Pikuła Jarosław Sp. J., ul. Brukselska 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 2. Usługodawca zaleca wskazanie w opisie reklamacji: przedmiotu reklamacji, okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (np. data wystąpienia nieprawidłowości, rodzaj nieprawidłowości), sprecyzowanego żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację, na który Usługodawca udzieli odpowiedzi. Wskazanie tych informacji ułatwi identyfikację problemów i przyspieszy realizację złożonej reklamacji.  
 3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

§ 13

 1. Zawarcie Umowy  między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie zgodnie z § 10 Regulaminu.
 2.  Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, co następuję przez kliknięcie „Potwierdzam zamówienie”.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej: oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji bądź też informację, że zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu od Klienta zapłaty oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 13 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.

 

§ 14

 1. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w Formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
 2. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Klienta.
 3. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 4. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Klienta o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 5.  Klient jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia, w terminie 24 h od chwili złożenia zamówienia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy adres: jaropik@op.pl lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego, wskazując jako adresata „Obsługa klienta”.

 

§ 15

 1. Realizacja zamówień na Towary, następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od chwili przekazania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca przekazał Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 - 2 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

 

 1. 5.      SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

§ 16

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 

a. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

b. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

c. Płatność z wykorzystaniem serwisu Transferuj.pl.

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi rozliczane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem  Banku w którym ma on konto z wykorzystaniem którego dokonuje płatności bądź też serwisu Transferuj. pl.
 2. Obsługę płatności elektronicznych za pomocą Transferuj.pl prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań (NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357).
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 17

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 

 1. 6.      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

§ 18

 1. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem Kuriera – General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki, Polska (NIP 785-15-61-831) .
 2.  Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu podczas wypełniania Formularza zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.  
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

a.         Przesyłka kurierska.

b.         Przesyłka kurierska pobraniowa.

 1. Termin dostawy Towaru do Klienta następuje za pośrednictwem Kuriera i wynosi do 3 dni roboczych ( na terenie Polski).
 2. Do terminu dostawy nie wlicza się terminu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku Towarów o różnych terminach realizacji zamówienia, dostawa jest przygotowywana dla całego zrealizowanego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej zgodnie z  § 14 ust. 3 lub 4 Regulaminu.
 4. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub za pomocą Transferuj.pl - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy;

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia.
 2. Sprzedawca terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 10 dni w stosunku do terminów pierwotnych.
 3. Podane w ust. 4- 9 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny.
 4. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem Kuriera Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

 1. 7.      MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

 

§ 19

 1. Towary udostępniane do sprzedaży w Sklepie są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Sprzedawca dostarcza Klientowi wyłącznie produkty nie posiadające wad.
 3. Sprzedawca na wszystkie Towary odzieży motocyklowej udziela 24 miesięcznej gwarancji obejmującej szwy, rzepy, zamki, zatrzaski, karabińczyki.
 4. Elementy odblaskowe, a także wszystkie inne elementy klejone zastosowane w odzieży dostępnej w Sklepie nie podlegają gwarancji producenta, jeżeli uszkodzenia nie wpływają na użytkowość produktu. Są to elementy ozdobne, które z czasem użytkowania produktu mogą ulegać wyblaknięciu, pęknięciom czy odklejaniu się z powodów bezpośredniego narażenia na warunki pogodowe tj. deszcz, temperatura powietrza, promienie słoneczne.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

§ 20

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze niezgodności towaru z umową.
 2. Klientowi przysługuje także prawo złożenia reklamacji:
 3. W przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia;
 4. W przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT.
 5. Reklamację składa się  pisemnie na adres: L & J Pikuła Jarosław Sp. J., ul. Dworcowa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, bądź też w jednym z salonów Sprzedawcy na terenie całej Polski (Informacja dostępna na stronie internetowej, w zakładce Kontakt).
 6. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi cenę za Towar.
 7. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.
 8. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości składania reklamacji z wykorzystaniem Formularza kontaktowego. Składane w ten sposób pisma reklamacyjne, nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 9. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru, wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego i dołączenie paragonu, faktury bądź ich kopii. Wysyłany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie.
 10. Koszt przesłania Towaru ponosi klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu ponosi sklep. Reklamowany towar należy dostarczyć lub dosłać na adres: Sklep L&J, ul. Dworcowa 1, 66-400 Gorzów Wlkp. bądź też do jednego z salonów Sprzedawcy na terenie całej Polski (Informacja dostępna na stronie internetowej, w zakładce Kontakt).
 11. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dostarczy on – na swój koszt - Klientowi nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę.

 

§ 21

Warunkiem skorzystania z prawa do rękojmi jest zawiadomienie przez klienta o wadzie w terminie 24 miesięcy od wydania klientowi towaru, oraz nie dłużej niż 2 miesiące od chwili dostrzeżenia wady.

 

 1. 8.      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

§ 22

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
 4. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 5. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 

 1. 9.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

 

§ 23

 1. Klientom, będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail jaropik@op.pl, z wykorzystaniem Formularza kontaktowego lub adres pocztowy: L & J Pikuła Jarosław Sp. J., ul. Brukselska 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać odstępującemu od umowy Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta,  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument  ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 24

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

 1. 10.  ZASADY FUNKCJONOWANIA  NEWSLETTERA

 

§ 25

 1. Sprzedawca, będący w tym zakresie Usługodawcą, świadczy drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na zamówienie osób fizycznych, nieodpłatną usługę, zwaną dalej "usługą", wysyłania na adres elektroniczny "NEWSLETTERA rypard.pl" zwanego dalej "Biuletynem", zawierającego informacje o promocjach oraz nowościach dotyczące Towarów Usługodawcy.
 2. Dla odbioru usługi konieczne jest spełnienie warunków określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 3. Biuletyn wysyłany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem nie częściej niż 2 razy w tygodniu.
 4. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Aby zamówić usługę Usługobiorca powinien wykonać czynności, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu.
 7. Zamówienie usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Usługobiorca, który prawidłowo złożył zamówienie oświadcza tym samym, że:

posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez Niego w zamówieniu adres elektroniczny jest adresem, którym ma On prawo dysponować w zakresie wymaganym do realizacji usługi oraz  wyraża zgodę na otrzymywanie informacji opisanych w pkt 1 niniejszego Regulaminu.

 1. Usługodawca włączy podany mu adres elektroniczny Usługobiorcy do bazy wysyłkowej i będzie korzystać z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania usługi.
 2. Usługodawca nie będzie udostępniać osobom trzecim podanego mu w celu wykonywania usługi adresu elektronicznego Usługobiorcy.
 3. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem tej usługi oprócz adresu elektronicznego Usługobiorcy nie przetwarza jakichkolwiek innych danych osobowych Usługobiorcy związanych z tą usługą.
 4. W każdym czasie Usługobiorca może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji opisanych w pkt 1 niniejszego Regulaminu w sposób opisany w § 11 ust. 2 Regulaminu.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług z przyczyn określonych w ust. 12 Usługodawca usunie adres elektroniczny Usługobiorcy ze swej bazy wysyłkowej.
 6.  Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia usług opisanych w pkt 1. O zamiarze zaprzestania świadczenia usług Usługodawca poinformuje Usługobiorcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w zamówieniu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).
 8. Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany zasad funkcjonowania NEWSLETTERA w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem iż zmieniony w ten sposób Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, nie oświadczy On w trybie określonym w ust. 12 o swej rezygnacji z usług.

 

 

 1. 11.   POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

§ 26

 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.
 3.  Zmieniony Regulamin w żadnym razie nie może pozbawić Usługobiorcę prawa opisanego w § 25 ust. 12. Zmiany niniejszego Regulaminu są ogłaszane na stronie www.rypadr.pl oraz za pośrednictwem NEWSLETTERA - i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą. Usługobiorca powiadamiany jest każdorazowo o zmianie niniejszego Regulaminu e-mailem zawierającym zmiany Regulaminu oraz jego tekst jednolity.

§ 27

 1. Rejestrując się oraz dokonując zakupów w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie .
 2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sprzedającego. Klient ma m.in. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Polityka prywatności dostępna na stronie  internetowej Sklepu.
 3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

 

§ 28

 1. Dostępność towaru na stronach Sklepu nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Informacja o towarach prezentowanych na stronach Sklepu nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e- maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego w Sklepie towaru.
 5. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 6.  Ceny podane w Sklepie  są ważne tylko w ofercie internetowej.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776).

 

 1. 12.   WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

 

§ 29

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2018 r.  i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

 

 

 1. 13.  ZAŁĄCZNIK – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Miejscowość, data ……………………

 

 

                                                                       L & J Pikuła Jarosław Sp. J.

 ul. Brukselska 51

66-400 Gorzów Wielkopolski.

    

Ja/ My(*) ………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    

–         Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………….

    

–         Imię i nazwisko klienta (-ów) …………………………………………………………

    

–         Adres klienta (-ów) …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

    

–         Podpis klienta (-ów)

.................................................................................................................................................................................................

 

    

(*) Niepotrzebne skreślić.

Produkt dodany do porównania

Informacja dla klientów L&J Jarosław Pikuła sp. j. w Gorzowie Wlkp.
(dot. sklepów stacjonaych i sklepu inteetowego)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest L&J Jarosław Pikuła sp. j. ul. Brukselska 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
2) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy oraz ewentualnego rozliczenia transakcji zgodnie z przepisami prawa publicznego (np. podatkowego) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
W przypadku skorzystania z usług inteetowych w sklepie inteetowym www.rypard.pl: konto użytkownika sklepu oraz Newsletter, przetwarzanie danych odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez klienta, zapisującego się do usługi inteetowej czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3) Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby, które świadczą na rzecz ADO usługi niezbędne dla wykonania umowy oraz realizacji obowiązków ADO wynikających z przepisów prawa, tj. Kurierom, Podmiotowi świadczącemu usługi księgowo – finansowe (księgowa).

4) Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres:

a) w odniesieniu do klientów sklepu:

- niezbędny dla ochrony i dochodzenia Pana/Pani praw, jako konsumenta, oraz

- niezbędny dla ochrony i dochodzenia praw przysługujących Administratorowi Danych Osobowych, a także

- w zakresie rozliczenia podatkowego dokonanych transakcji przez okres jaki wynika z przepisów prawa podatkowego;

b) w odniesieniu do osób korzystających z usług inteetowych ( konto w sklepie inteetowym, Newsletter):

- do czasu usunięcia konta w sklepie inteetowym lub cofnięcia zgody na otrzymywanie wiadomości Newslettera.

5) Prawa osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu

Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, uaktualnienia, i zmiany,

c) usunięcia, np. w związku z cofnięciem zgody na przetwarzanie w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do cofnięcia zgody - jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

 

6) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/ dobrowolne/ *, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy/ odmową . świadczenia usług marketingowych objętych zgodą.

9) Przekazywanie danych odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Informacje dodatkowe:

W zależności od produktu, usługi lub funkcji, z której każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać, będziemy potrzebowali różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

Prosimy pamiętać, że jeżeli poprosimy użytkownika o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do którejkolwiek z naszych funkcji lub usługi na Platformie, niektóre z pól zaznaczone będą, jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, które są nam niezbędne do świadczenia tej usługi lub do udzielenia użytkownikowi dostępu do konkretnej funkcji. Prosimy mieć na uwadze, że jeżeli użytkownik zdecyduje się nie udostępnić nam tych danych, możliwe, że nie będzie mógł on zarejestrować się, jako użytkownik lub że nie będzie on miał możliwości skorzystania z tych usług lub funkcji.

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu. Dane będą przechowywane odpowiednio zapisane i chronione przez niezbędny okres czasu, uzasadniony ochroną interesów klienta i ADO, a zatem czas, w jakim mogłaby powstać odpowiedzialność cywilna, administracyjnoprawna oraz podatkowa z tytułu zawartych transakcji oraz przetwarzania danych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych roszczeń z tego tytułu, w zależności od każdego przypadku, nastąpi usunięcie danych osobowych użytkownika.

Realizacja celów ADO wskazanych powyżej wymaga udostępnienia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy: instytucjom finansowym, instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom, dostawcom usług technologicznych, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, dostawcom usług związanych z obsługą klienta, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.

ADO zobowiązuje się do korzystania z usług podmiotów które spełniają warunki przetwarzania danych określone w przepisach RODO, w tym podmiotom certyfikowanym oraz podmiotom, z którymi zawarta zostanie umowa o powierzeniu danych osobowych.

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw.

Niezależnie od celowości czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo do:

Ponadto należy podkreślić, że w sytuacji, gdy użytkownik udzieli nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody.

Jeżeli zaś podstawą prawną do przetwarzania danych jest waśnie w/w zgoda użytkownika lub wykonanie umowy, użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.

W sytuacji zaś gdy przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Informujemy również użytkowników o ich prawie do składania skarg przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych .

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.RYPARD.PL W „POLITYCE PRYWATNOĄŚCI I PLIKÓW COOKIES”